รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  • ผลสำรวจความพึงพอใจการขอเอกสารทางการศึกษา(งานทะเบียน)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
     ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ
    ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มบริหารทั่วไป