รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  • ผลสำรวจความพึงพอใจการขอเอกสารทางการศึกษา(งานทะเบียน)
  • ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
     ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานบุคคล

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
    ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มกิจการนักเรียน

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มบริหารทั่วไป
 

แผนเผชิญเหตุ Covid-19 ปี 2565

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

แหล่งเรียนรู้..เว็บไซต์ครูของเรา

NoGiftPolicy