หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓  
- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว.9)  
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21)  
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการถาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  

 

แผนเผชิญเหตุ Covid-19 ปี 2565

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

แหล่งเรียนรู้..เว็บไซต์ครูของเรา

NoGiftPolicy