หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ-กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

เทียบระดับการสอบวัดระดับด้านภาษาของคุรุสภา

 

  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่ง-ครู-สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่ง-ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู

 

  • การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ-กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

ก.ค.ศ.-V1-2565-หลักเกณฑ์การสรรหาพัฒนา-ศึกษานิเทศก์

ก.ค.ศ.-v6-2554-หลักเกณฑ์บริหาร-38ค.2-การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ก.ค.ศ.-V12-2565-หลักเกณฑ์การสรรหาพัฒนา-ผอ.สพท.

ก.ค.ศ.-v_13-2565-หลักเกณฑ์การสรรหาพัฒนา-รอง-ผอ.สพท.

o27-ว3-54-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯก่อนแต่งตัั้งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

o27-ว4-60-แนวทางการพัฒนา-ขรก.บรรจุใหม่

  

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ว15.2565-หลักเกณฑ์การทำถ่ายทำวิดีทัศน์-วpa

ว23

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่ง-ครู

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่ง-ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ว23

 

  • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษฯ-พ.ศ.-2561