120x2401B copy.jpg
kru.jpg
mst2557.jpg
king.jpg
mou
rinthong
ปรับพิ้นฐาน 58

 

 

  ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.1
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.2
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.4
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.5
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6

*** หมายเหตุ นร.สามารถดูผลการเรียนได้จากลิงค์ด้านบน ตามระดับชั้น และรายห้อง หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่ฝ่าย GPA โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนม.3 ( เดิม )

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ( สอบเข้า )

รายชื่อนักเรียนสำรองการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ประเภทเงื่อนไขพิเศษ )

 


 

  ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทในเขตพื้นที่

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทนอกเขตพื้นที่

รายชื่อนักเรียนสำรองการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

 


 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน

 


 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 เรื่อง  จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ


ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ประจำปีการศึกษา 2558


 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

รายงานการประเมินตนเอง

สารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศ 54

สารสนเทศ 55

สารสนเทศ 56

ระบบงาน

  

เว็บไซต์

 

กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นักเรียนที่สนใจติดต่ออาจารย์สุริพร เพ็ชรรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพเรียนรู้สากล  การแข่งขันทางวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อประเทศจีน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 18 ประจำปี 2558

เผยแพร่ผลงาน นร.

     ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

    โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

 

      โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากลมแอร์

โครงงานการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยมูลน้ำหมักไส้เดือน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ชุมนุมประชาสัมพันธ์

No Images