120x2401B copy.jpg
kru.jpg
mst2557.jpg
king.jpg

รายชื่อนักเรียน1-58

สารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศ 54

สารสนเทศ 55

สารสนเทศ 56

รายงานการประเมินตนเอง

วิชาเลือกเพิ่มเติม

ระบบงาน

เว็บไซต์

 

กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นักเรียนที่สนใจติดต่ออาจารย์สุริพร เพ็ชรรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพเรียนรู้สากล  การแข่งขันทางวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อประเทศจีน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 18 ประจำปี 2558

เผยแพร่ผลงาน นร.

     ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

    โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

 

      โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากลมแอร์

โครงงานการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยมูลน้ำหมักไส้เดือน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี