king.jpg
mst2557.jpg
new58.jpg
kru.jpg
120x2401B copy.jpg
music1.jpg
Lakon1.jpg
boxing1.jpg

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายและสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.1

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.2

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.4

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.5

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6

*** หมายเหตุ นร.สามารถดูผลการเรียนได้จากลิงค์ด้านบน ตามระดับชั้น และรายห้อง สำหรับผู้ที่แก้ตัวครั้งที่ 1 แล้ว แต่ในผลการเรียนยังคงเป็น 0 อยู่ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดการแก้ตัวครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ดังนั้น ผลการเรียนจะยังไม่มีเกรดแก้ตัวจนกว่าจะแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ

 

รายงานการประเมินตนเอง

สารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศ 54

สารสนเทศ 55

สารสนเทศ 56

ระบบงาน

  

เว็บไซต์

 

กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นักเรียนที่สนใจติดต่ออาจารย์สุริพร เพ็ชรรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพเรียนรู้สากล  การแข่งขันทางวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อประเทศจีน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 18 ประจำปี 2558

เผยแพร่ผลงาน นร.

     ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

    โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

 

      โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากลมแอร์

โครงงานการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยมูลน้ำหมักไส้เดือน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

 

ชุมนุมประชาสัมพันธ์

No Images