ประกาศ

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ระเบียบการประกวดวงดนตรีไทยและวงอังกะลุงนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี ๒๕๖๑

 

 สมัครประกวดดนตรีไทยออนไลน์ได้ที่นี่   |    ดูผลการสมัคร

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม) ปีการศึกษา 2561

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนทั่วไป