120x2401B copy.jpg
kru.jpg
mst2557.jpg
king.jpg

 

 

  ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.1
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.2
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.4
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.5
ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6

*** หมายเหตุ นร.สามารถดูผลการเรียนได้จากลิงค์ด้านบน ตามระดับชั้น และรายห้อง หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่ฝ่าย GPA โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง

สารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศ 54

สารสนเทศ 55

สารสนเทศ 56

ระบบงาน

  

เว็บไซต์

 

กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นักเรียนที่สนใจติดต่ออาจารย์สุริพร เพ็ชรรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพเรียนรู้สากล  การแข่งขันทางวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อประเทศจีน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 18 ประจำปี 2558

เผยแพร่ผลงาน นร.

     ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

    โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

 

      โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากลมแอร์

โครงงานการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยมูลน้ำหมักไส้เดือน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ชุมนุมประชาสัมพันธ์

No Images