E-Service

ระบบ E-service ที่โรงเรียนพัฒนา / จัดหา / จัดซื้อ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนลงเวลาเข้า-ออก

ระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติราชการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบพิมพ์ใบ Pay-in ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร

ระบบสำรวจข้อมูลที่อยู่นักเรียนสำหรับจัดส่งเอกสารจบการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า

 

ระบบ E-service ที่ส่วนกลาง/สพฐ. จัดทำ

ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ระบบงานทะเบียนวัดผล (SGS)

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)

ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต