การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

  • รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 66

 

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และรายงานการประชุมประจำปี 2566

 

 

  • รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566