แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

คำสั่งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการ-เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนเผชิญเหตุ Covid-19 ปี 2565

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

แหล่งเรียนรู้..เว็บไซต์ครูของเรา

NoGiftPolicy