กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 
   
พ.ร.บ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562_2 พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
   
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-และ-ที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2 
   
หนังสือหลักเกณฑ์การผู้บริหาร 2565  หลักเกณฑ์การย้่ายครู ว18.2565