กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   
2562พ.ร.บ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562_2 พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
   
พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-และ-ที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 
 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
   
หนังสือหลักเกณฑ์การผู้บริหาร 2565  หลักเกณฑ์การย้่ายครู ว18.2565 
   

แผนเผชิญเหตุ Covid-19 ปี 2565

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

แหล่งเรียนรู้..เว็บไซต์ครูของเรา

NoGiftPolicy