กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ โดยคุณครูวันทนา เก้าเอี้ยน
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย คุณครูยงยุทธ์ จารุรัตน์
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานสื่อเสมือนจริง ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ CIPPA โดย คุณครูสิริยากร ภู่ทอง
- ชุดสร้างความรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูศุภลักษณ์ บุญสอน

แผนเผชิญเหตุ Covid-19 ปี 2565

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

แหล่งเรียนรู้..เว็บไซต์ครูของเรา

NoGiftPolicy