ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

 ประกาศเจตนาสุจริตผู้บริหาร

ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศนโยบาย  No Gift Policy  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี