ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์)