ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)