เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

 ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 

 

ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

 

 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

แผนเผชิญเหตุ Covid-19 ปี 2565

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

แหล่งเรียนรู้..เว็บไซต์ครูของเรา

NoGiftPolicy